TEST PRISM BRAIN MAPPING®

Prism Brain Map

CO TO JEST TEST PRISM BRAIN MAPPING®?

Psychometryczny TEST PRISM BRAIN MAPPING®, bada to, co ludzie lubią robić i następnie dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają.  Tak powstaje mapa bazowa określająca stopień, w którym badana osoba będzie prezentować dane zachowania bez odczuwania stresu lub zachowania instynktowne,  w sytuacji silnej presji.

TEST PRISM BRAIN MAPPING®, identyfikuje 8 wymiarów behawioralnych PRISM  oraz  mierzy aż 26 kluczowych preferencji badanych osób w środowisku pracy.

Dla zwiększenia czytelności  narzędzia i ułatwienia interpretacji wyników, zastosowano kolory ilustrujące preferencje behawioralne.

TEST PSYCHOMETRYCZNY Prism Brain Map

Model pokazuje również relacje pomiędzy półkulami: prawą (zielony i niebieski) i lewą (złoty i czerwony) oraz przednią częścią mózgu – korą ruchową (złoty i zielony) i tylną częścią mózgu – korą czuciową (czerwony i niebieski).

TEST PRISM BRAIN MAPPING®, jest narzędziem opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii [studium prof. Richarda Restaka].

Uwzględnia:

 • neuroplastyczność -elastyczność mózgu, jeśli chodzi o możliwość dostosowywania się i zmiany
 • fakt, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt  komunikacji komórek mózgu, za pomocą impulsów elektrycznych i substancji chemicznych,
 • fakt, że na nasze zachowanie ma wpływ środowisko i wymagania otoczenia, i może się zmieniać
 • możliwość aktywnego wpływania  i kreowania naszych zachowań  (wzmacniania lub  osłabiania) również poprzez umiejętne regulowanie poziomu neuroprzekaźników i hormonów.

TEST PRISM BRAIN MAPPING® ma bardzo wysoki stopień zgodności wewnętrznej [Alpha Cronbacha > 0.90, przy czym  przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali)  Badania trafności prognostycznej PRISM (czyli prawdopodobieństwo, że dana osoba w przyszłości zachowa się tak, jak na to wskazują wyniki testu) przeprowadzone na 2132 kandydatach  dały wynik: 54% bardzo wysoka trafność i  40,3% wysoka trafność.

PRSIM ma również wyniki spójne w czasie: stosując technikę test-retest osiągnięto wynik 0,78-0,94 (dla różnych wymiarów).

TEST PSYCHOMETRYCZNY Prism Brain Map

RODZAJE RAPORTÓW TESTU PRISM Brain Map®

PRISM PODSTAWOWY

PRISM „Podstawowy” jest wersją PRISM Brain Mapping który nie wymaga informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM. W związku z tym jest idealny do stosowania na dużą skalę, na przykład w przypadku procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.

Ten rodzaj raportu, mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami:

 • Innowacyjny,
 • Inicjujący,
 • Wspierający,
 • Koordynujący,
 • Rywalizujący,
 • Wykonawczy,
 • Szczegółowy,
 • Oceniający.

Wynik prezentowany jest na ośmiowymiarowej mapie profilu behawioralnego PRISM. Zyskujemy wiedzę o kształcie  „Mapy” preferowanych zachowań, wraz z stopniem ich natężenia wskazanym liczbowo na skali od 0 – 100. Mapa PRISM określa te zachowania, które są wiodące (to znaczy, które chcemy prezentować jak najczęściej), jak również te zachowania, których z natury chcielibyśmy unikać (tak zwany „shadow”).

Poziom introwersji/ekstrawersji (tendencje).

Preferencje zawodowe (np. ujemny wpływ na komfort pracy i wyniki będzie miał czynnik: „często zmienia się treść wykonywanych zadań, jak również tempo i warunki działania, co tworzy nieustanne poczucie nowości, oryginalności i wysoki poziom emocji, a pozytywny wpływ:  „okazywanie wysokiego poziomu ambicji, motywacji i determinacji połączone z ścisłym trzymaniem się ustalonych reguł i zdolnością pozostawania zrównoważonym pod presją są cechami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu).

Uzdolnienia zawodowe, z określeniem ich natężenia (np. konkurujący, przedsiębiorczy, towarzyski, empatyczny, badawczy, analityczny, kreatywny, artystyczny).

Profil preferencji środowiska pracy ( np. lubi pracować w dynamicznym, wymagającym środowisku nastawionym na rezultaty/ma zdolność do koncentrowania się przez długi czas na dużych ilościach złożonych informacji/ potrafi budować konsensus w grupie/potrafi utrzymać stały poziom osiąganych wyników w trudnych warunkach oraz kiedy znajduje się pod znaczną presją/ posiada wysoki poziom motywacji i okazuje wysoki stopień zaangażowania do osiągania długoterminowych celów).

Wersja ta umożliwia także porównanie profilu kandydata z benchmarkiem stanowiskowym, zapewniając jak najlepsze jego dopasowanie do zespołu i kultury organizacji firmy.Wersja podstawowa może zostać zaktualizowana w późniejszym terminie do jednej z bardziej kompleksowych wersji PRISM.

TEST PSYCHOMETRYCZNY Prism Brain Map

PRISM Personalny     

 • Tak, jak w przypadku Raportu Podstawowego PLUS: Mapa Zgodności i/lub Mapa Adaptacyjna (8D) Pełny opis profilu behawioralnego
 • Analiza Rozwoju Kariery

PRISM PROFESJONALNY

PRISM „Profesjonalny” jest „najwyższym poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Jest to wersja najbardziej rozbudowana i zapewnia użytkownikom wszechstronny wgląd w preferencje behawioralne i preferencje zawodowe badanej osoby. Ten rodzaj raportu zawiera:

 • mapę Bazową, Zgodności i Adaptacyjną,
 • wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji,
 • pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby,
 • raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy,
 • raport rozwoju kariery zawodowej,
 • wynik pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej – „Wielką Piątkę”,
 • raport odporności psychicznej.

Wersja ta pozwala również na dopasowanie profilu kandydata do benchmarku, a w połączeniu z profilami innych osób, umożliwia stworzenie mapy całego zespołu.

Wersja “Profesjonalna” może być rozbudowana do poziomu Oceny 360 stopni.

PRISM 360

To przyjazne dla użytkownika narzędzie on-line, które umożliwia przeprowadzenie Oceny 360°  PRISM 360°dostarcza obszerny raport graficzny, który jest łatwy do zanalizowania i wykorzystywania oraz dostarcza informacji zwrotnej o kluczowym znaczeniu. W przypadku większości procesów oceny 360° otrzymujemy informację jak jest lub też jak nie jest, biorąc pod uwagę efektywność działania danej osoby.

Ocena PRISM 360° zwraca również uwagę na to, z czego wynika zaistniała sytuacja. Daje to użytkownikowi wgląd w to, co na pierwszy rzut oka jest ukryte. Różnica ta daje ocenie PRISM 360° ogromną przewagę. PRISM 360° jest narzędziem, które bada silne strony, umiejętności, inteligencję emocjonalną, a także daje możliwość pomiaru stopnia odporności psychicznej i oceny możliwości dalszego rozwoju. W proces oceny może być włączone do 25 osób, w tym 1 kierownik, który może dokonać wyboru kluczowych kompetencji. Pozostałe 24 osoby mogą być podzielone na maksimum 4 różne kategorie. PRISM 360°oferuje wybór kompetencji ogólnych, ale użytkownicy mogą również dobrać inne specyficzne kompetencje.

Co zawiera raport?    

Tak, jak w przypadku Raportu Profesjonalnego PLUS opcjonalnie:

 • Obserwacje 8 wymiarów behawioralnych PRISM
 • Obserwacje kompetencji
 • Obserwacje wymiarów Inteligencji Emocjonalnej oraz cech ‘Wielkiej Piątki’

Można wygenerować do 25 raportów (co oznacza, że kandydat może być oceniany przez max. 25 osób, w tym przełożonego) we wszystkich wymienionych powyżej kategoriach, z uwzględnieniem kluczowych dla danego stanowiska kompetencji.

Kompetencje mogą być dobierane przy pomocy narzędzia PRISM, ale mogą być także ustalone samodzielnie. Mogą być one oceniane na różnych poziomach, według skali punktowej lub opisowej.

Benchmark

Tworzenie map dla istniejących Stanowisk lub Benchmarków przy pomocy kwestionariusza PRISM

Career Match

 • Mapa Bazowa (8D)
 • Kluczowe wymiary preferencji behawioralnych
 • Raport Uzdolnień Zawodowych i Preferencji Środowiska Pracy
 • Analiza Rozwoju Kariery i Dopasowanie Ścieżki Kariery

Bezpłatna możliwość:

 • Porównania Profilu Kandydata z Bazą Danych Karier
 • Zaproponowania ścieżki Rozwoju Kariery na podstawie uzdolnień zawodowych lub preferencji behawioralnych Kandydata

Diagnostyka Zespołu

Możliwość wygenerowania do 30 kwestionariuszy dla szefa zespołu (x1), członków zespołu i osób spoza zespołu.

PRISM TEAM PERFORMANCE DIAGNOSTIC

Najbardziej efektywne i odnoszące sukcesy zespoły to takie, które systematycznie monitorują i mierzą swoje wyniki, a także podejmują działania mające na celu ich poprawę. Stworzenie w zespole, czy organizacji klimatu dbałości o właściwy poziom wyników i efektywności wymaga również systematycznego ich sprawdzania.

PRISM Team Performance Diagnostic /Raport Diagnozy

Efektywności Zespołu PRISM:

 • dostarcza wynik przeprowadzonej analizy obecnego poziomu wydajności zespołu,
 • wskazuje obszary, które zdaniem jego członków wymagają rozwoju lub poprawy.

Kluczowe Obszary Wyników

Pytania znajdujące się w kwestionariuszu diagnostycznym odnoszą się do sposobu, w jaki każdy z członków zespołu ocenia jego funkcjonowanie jako całość, w nawiązaniu do 12 kluczowych obszarów efektywności zespołu. Sześć z tych obszarów odnosi się do zdolności osiągania założonych celów, a kolejne sześć – do jakości wewnętrznych i  zewnętrznych relacji.

Obszary mierzone przez PRISM TEAM odnoszące się do osiągnięć zespołu to:

 • cele i strategie, spójność zespołu, odpowiedzialność,
 • podejmowanie decyzji, nastawienie na rezultaty, stymulowanie zmian.

Obszary mierzone przez PRISM TEAM  odnoszące się do relacji to:

 • zaufanie, pozytywne podejście, komunikacja,
 • duch zespołu, docenianie różnorodności, przyjmowanie informacji zwrotnej.

PRISM Team Performance Diagnostic  dostarcza informacji dodatkowo o postrzeganiu zespołu  w zakresie:

 • umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie w pracę zespołową,
 • efektywność zespołu, atmosfera w zespole, morale zespołu.

Wynik pokazany jest na diagramie po to, aby pomóc członkom zespołu szybciej zidentyfikować te obszary, w których osiągają wysoki poziom rezultatów, jak również te, na których  powinny skoncentrować swoje wysiłki rozwojowe.

Ze względu na możliwość sformułowania własnych pytań możemy uzyskać opinie zespołu o dowolnie sformułowanym  zagadnieniu.

PRISM Team Performance Diagnostic nie wymaga  informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM.

PRISM TALENT FINDER

PRISM Talent Finder jest prostym, szybkim, a  jednocześnie trafnym narzędziem on-line służącym do dopasowywania kandydatów do ról i stanowisk.

Narzędzie znajduje  swoje zastosowanie w rekrutacji, rozwoju, ale także w zatrzymywaniu w firmie osób z potencjałem do osiągania wysokiego poziomu wyników pracy na danym stanowisku.

Zobacz inne testy psychometryczne – Insights Discovery®.

KONTAKT

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem testu PRISM Brain MAP®, prosimy o kontakt email: info@okti.pl lub pod numerem telefonu +48 519 734 643 lub wypełnij poniższy formularz:

  DANE KONTAKTOWE

  Biuro Chmielna



  OKTI - Organization. Knowledge. Training. Improvement.

  Kom: +48 519 734 643


  Kom: +48 503 185 645


  info@okti.pl



  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY


  Imię i nazwisko (wymagane)


  Adres email (wymagane)


  Temat (wymagane)


  Treść wiadomości


  DOŁĄCZ DO NAS

  2,975FANÓWPOLUB NAS

  PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

  Funifier Studio

  AKADEMIA BIZNESU

  Akademia Biznesu

  AKADEMIA ROZWOJU

  Akademia Rozwoju

  FEEL THE FLOW

  Feel The Flow

  POLECANE SZKOLENIA

  Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

  Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

  SYSTEM DLA DZIAŁU HR

  Elevato software