WARIANTY REALIZACJI SZKOLEŃ

Nasze projekty szkoleniowe prowadzą doświadczeni praktycy biznesu, którzy korzystają z interaktywnych form kształcenia i rozwoju kompetencji. Stosowane przez nas metody mają na celu aktywizację grupy podczas zajęć. Warsztaty umożliwiają ścisłe powiązanie omawianej problematyki z praktycznymi zagadnieniami, przed którymi uczestnik staje w czasie realizacji swoich codziennych obowiązków.

Opieramy się na najnowszych badaniach naukowych z zakresu psychologii, neuroplastyczności mózgu i kognitywistyce.

PROJEKTY SZKOLENIOWO - ROZWOJOWE

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, realizowanych w kilku formułach:

 • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE – szkolenia te (IN COMPANY) realizujemy uwzględniając indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników i samej organizacji; szkolenia zamknięte organizujemy i prowadzimy na terenie całej Polski.

 

 • SZKOLENIA OTWARTE – są skierowane do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje kompetencje z wybranych zagadnień. W ofercie posiadamy programy, przygotowane zgodnie z potrzebami naszych klientów. Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie oraz innych punktach szkoleniowych.

 

 • WARSZTATY INDYWIDUALNE – prowadzone są w formule „face to face” z pracownikiem i dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Najbardziej skuteczne zajęcia, podczas których trener poświęca 100% swojej uwagi jednemu Uczestnikowi, dzięki czemu możliwy jest szybki i pożądany wzrost wiedzy i umiejętności.

ETAPY PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Etapy procesu szkoleniowego

DIAGNOZA POTRZEB

Wykorzystujemy model Human Performance Improvement (HPI), który odnosi się do przygotowywania i wdrażania przedsięwzięć nastawionych na rozwój efektywności pracowników. Identyfikujemy tzw. lukę szkoleniową, czyli rozbieżność między stanem pożądanym a obecnym w zakresie tego, co pracownicy wiedzą i potrafią, a co powinni wiedzieć i umieć. Audyt personalny, przeprowadzony przy pomocy: wywiadów strukturyzowanych, indywidualnych/grupowych z reprezentatywną grupą (z wybranymi uczestnikami szkolenia, przełożonymi, współpracownikami). Uczestniczymy w spotkaniach w miejscu pracy, w celu poznania szczegółowej specyfiki pracy, stawianych zadań do realizacji, uczestniczymy w rzeczywistych rozmowach z Klientami. Korzystamy także z ankiet i kwestionariuszy kompetencyjnych, zaprojektowanych zgodnie z potrzebami konkretnego projektu.

CEL I PROGRAM

Opierając się o informacje uzyskane podczas analizy potrzeb szkoleniowych, na tym etapie ustalamy cele do zrealizowania, proponujemy rozwiązania adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb konkretnego Klienta, dobieramy metody szkoleniowe i opracowujemy szczegółowe programy szkoleniowe. Zawartość merytoryczna oraz program jest precyzowany i poddany koniecznym modyfikacjom w procesie dalszych rozmów i konsultacji między obiema stronami, aż uzyskujemy akceptację Klienta. Czas, miejsce, zasoby są dobierane do każdego Klienta indywidualnie wg potrzeb oraz zamierzeń indywidualnych Klienta. Istotnym elementem każdego projektu jest określenie mierzalnych parametrów realizacji projektu, tak aby projekt szkoleniowy, zaspokoił potrzeby rozwojowe, wyłonione na etapie ich badania.

REALIZACJA

W tym etapie realizujemy opracowane i zaakceptowane szczegółowe programy szkoleniowe, mając na uwadze następujące obszary:

Dostarczanie wiedzy – wstępne uporządkowanie wiedzy, polega na zarysowywaniu zasadniczych podobieństw i różnic między ideami zawartymi w nowym materiale, a wiedzą posiadaną przez uczestników szkolenia.

Rozwijanie umiejętności – punktem wyjścia w uczeniu się umiejętności są dane na temat tego, w jaki sposób wykonywać daną czynność. Ucząc się jakiejś umiejętności od podstaw, przechodzimy powoli i świadomie przez kolejne etapy:

 • instruowania, jak to się robi, czyli dostarczenia odpowiednich informacji
 • pokazania, jak robić
 • kontrolowania, czy uczący się powtarza zaprezentowaną sekwencję czynności

Szczególną rolę odgrywa informacja zwrotna o wykonaniu. Na jej podstawie uczący się ma szansę zmodyfikować swoje działanie. Dalsze ćwiczenie pod okiem trenera umożliwia przejście od wykonania kontrolowanego do wykonywania automatycznego.

Kształtowanie postaw – proces prowadzący do zmiany postaw może przebiegać na bardzo wiele sposobów i może polegać na przykład na: przyjęciu innej perspektywy przez uczącego się, na podważaniu istniejących założeń, konfrontacji wiedzy, doświadczeń i poglądów. Często do zmiany postawy doprowadza się pośrednio poprzez wzrost wiedzy, zrozumienie, uświadomienie w danej dziedzinie i/lub poprzez wzrost umiejętności.

Kształtowanie postaw – proces uczenia się osoby przebiega od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze odpowiednich metod szkoleniowych jest poziom, z którego rozpoczyna się proces uczenia uczestników.

Poziomy kompetencji:

 • Nieświadoma niekompetencja: Nie wie, czego nie potrafię
 • Świadoma niekompetencja: Wiem, czego nie potrafię ? chcę się nauczyć
 • Świadoma kompetencja: Wiem, w jaki sposób to robię ? ćwiczę to zachowanie
 • Nieświadoma kompetencja: Robię to automatycznie

EWALUACJA

W projektach szkoleniowych proponujemy różne narzędzia analizy efektywności szkoleń (dostosowane do różnych poziomów pomiaru efektów szkoleń zgodnie z modelem D. Kirkpatricka). Wybór konkretnych narzędzi zależy od realizowanego projektu szkoleniowego i oczekiwań Klienta.

METODOLOGIA REALIZACJI SZKOLEŃ

MODEL UCZENIA SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Pracujemy zgodnie z teorią D. Kolba. Model Uczenia się przez doświadczenie (ang. Experimental Learning Model), która wywiera duży wpływ na projektowane i prowadzone przez nas szkolenia. Jedną z najważniejszych cech tego modelu jest doświadczanie nowych sytuacji poznawczych i ich interakcja z innymi, znanymi z przeszłych doświadczeń. Warsztaty są prowadzone metodą treningową, aktywizującą uczestników poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje oraz dyskusje oparte na doświadczeniach biznesowych uczestników.

METODY PRACY

Warsztaty są prowadzone metodą treningową, aktywizującą uczestników. Każde zadanie/ćwiczenie, zawiera element działania i element refleksji dotyczący tego działania w formie sharing session (wymiana spostrzeżeń i doświadczeń uczestników), krótkie podsumowania trenerów zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatów wykorzystywane są testy umożliwiające diagnozę własnych predyspozycji i kompetencji, formularze ćwiczeń oraz pomoce audiowizualne prezentacja, kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu wybranych ćwiczeń.

A CO PO SZKOLENIU ? NIE ZOSTAJESZ SAM, PONIEWAŻ...

….każdy proces szkoleniowy, to nie tylko samo szkolenie, ale również późniejsze utrwalanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy. Dlatego, po każdym szkoleniu oferujemy różne warianty wsparcia, zależne od konkretnych potrzeb Klienta:

 • Raport poszkoleniowy – stanowiący przegląd procesu szkoleniowego z punktu widzenia Trenera.

 • Indywidualne informacje zwrotne – Uczestnik może otrzymać informację dotyczącą silnych stron oraz tzw. obszaru do pracy.

 • Follow-up w formie mailowej przez 6 m-cy po szkoleniu (materiały z teorią, zasady, techniki, narzędzia omawiane podczas warsztatów).

 • Zadania domowe przez 6 m-cy po szkoleniu  – zadania utrwalające wiedzę i wymagające wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności.

 • Kontakt z Trenerem – przez 6 miesięcy po szkoleniu w formie telefonicznej i w drodze mailowej.

 • Raport o charakterze doradczym na temat proponowanych zmian.

 • Follow-up poszkoleniowy – w formie 1 dniowego warsztatu, realizowany 1-2 miesiące od szkolenia.

 • Nagranie filmów szkoleniowych w rzeczywistym środowisku pracy, które stanowiłyby anty-przykłady, w myśl, że na anty-przykładach uczymy się szybciej niż na przykładach pozytywnych.

 • Możliwość opracowania i publikacji ?Manuali?, np. dla sprzedawców, który standaryzuje i dokumentuje model sprzedaży oraz menadżerów, który tworzy model najlepszych praktyk zarządczych

 

Akademia Bizesu Terminarz
Akademia Rozwoju Terminarz
Feel The Flow Terminarz

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software