Planowanie szkoleń w organizacji – wybierz efektywne szkolenie

50
0
UDOSTĘPNIJ
planowanie szkoleń

Rozpoczynający się nowy rok przynosi ze sobą wiele nowych projektów i budżetów. W niektórych firmach to tak zwane nowe otwarcie. Działy HR mają w swoich obowiązkach planowanie szkoleń i procesów rekrutacji.

Planowanie szkoleń należy zacząć od zbadania potrzeb szkoleniowych, czyli edukacyjnych pracowników. Diagnoza potrzeb to identyfikacja tak zwanej luki szkoleniowej, czyli rozbieżność między stanem pożądanym, a obecnym w zakresie tego, co pracownicy wiedzą i potrafią, a co powinni wiedzieć i umieć. Audyt personalny, przeprowadzony przy pomocy: wywiadów strukturyzowanych, indywidualnych/grupowych z reprezentatywną grupą (z wybranymi uczestnikami szkolenia, przełożonymi, współpracownikami). W celu badania potrzeb można skorzystać także z ankiet i kwestionariuszy kompetencyjnych, zaprojektowanych zgodnie z potrzebami konkretnego projektu. Świetną okazją do wyłonienia potrzeb szkoleniowych jest także czas ocen pracowniczych.

Kolejny etap to zdefiniowanie celu i programu szkolenia. Opierając się o informacje uzyskane podczas analizy potrzeb szkoleniowych, ustalane są cele do zrealizowania w trakcie wybranego szkolenia. Po ustaleniu celu szkolenia należy wysłać zapytania ofertowe do firm szkoleniowych. Zaproponowanie rozwiązań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb jest kluczem wyboru firmy. Zawartość merytoryczna szkolenia oraz jego program powinien być precyzowany i poddany koniecznym modyfikacjom w procesie rozmów, a nawet i w trakcie samego szkolenia. Istotnym elementem planowania projektu szkoleniowego, a co za tym idzie wyboru usługodawcy jest określenie mierzalnych parametrów realizacji projektu, tak aby projekt szkoleniowy, zaspokoił potrzeby rozwojowe, wyłonione na etapie ich badania.

W czasie planowania szkolenia należy założyć, iż powinno ono dostarczyć niezbędnej wiedzy, rozwinąć ściśle określone umiejętności oraz ukształtować postawy. Ostatni etap to ewaluacja, która pozwoli na ocenę efektywności szkolenia.

Warto zaznaczyć, iż firma OKTI realizuje wiele projektów szkoleniowych. Nasze szkolenia prowadzą doświadczeni praktycy biznesu, którzy korzystają z interaktywnych form kształcenia i rozwoju kompetencji. Stosowane przez nas metody mają na celu aktywizację grupy podczas zajęć. Warsztaty umożliwiają ścisłe powiązanie omawianej problematyki z praktycznymi zagadnieniami, przed którymi uczestnik staje w czasie realizacji swoich codziennych obowiązków.

Opieramy się na najnowszych badaniach naukowych z zakresu psychologii, neuroplastyczności mózgu i kognitywistyce.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here