4 obszary efektywnej pracy zespołowej

277
0
UDOSTĘPNIJ
tolerancja

Współcześnie większość korporacji preferuje pracę w zespołach. Dzisiejsze organizacje stawiają na budowanie drabinowych i poziomych struktur, w których pracownicy realizują zadania zespołowo. Liderzy zespołów też tworzą zespół managerów, który podlega pod kolejny team lub CEO. Praca w grupach umożliwia wymianę informacji oraz doświadczeń, kreatywne i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim korzystanie z równania synergii, które mówi o tym, iż pracując w teamie można zrealizować więcej i efektywniej niż w pojedynkę.

Jak zatem wyglądają kluczowe obszary organizacji pracy zespołowej?

Pierwszy obszar to określenie zadań i podział ról, czyli określenie celu, zasobów i umiejętności, które są potrzebne do realizacji zadania. Na tym etapie nie tylko lider ale również i członkowie zespołu na podstawie kompetencji i doświadczeń mogą dokonać podziału zadań, ról i przede wszystkim odpowiedzialności.

Drugi obszar organizacji pracy zespołowej to stworzenie harmonogramu i planu, czyli zdefiniowanie działań i terminów ich realizacji. Na tym etapie kluczowe jest zaprojektowanie planu działań, który potrzebny jest do realizacji określonych celów. Proces ten podobny jest do przygotowania listy zadań, z tą różnicą, że każde działanie na liście  odnosi się do konkretnego wyniku oraz czasu co motywuje do jego wykonania. Na tym etapie ważne jest poczucie celowości oraz wiara w osiągnięcie zaplanowanego sukcesu. Do podjęcia pracy przez członków zespołu motywuje ich możliwość zrealizowania wspólnej misji. Na tym etapie znacząca jest rola lidera zespołu, którego zadaniem jest utrzymanie jasnej wizji, koordynowanie planów, monitorowanie pracy i zaangażowania poszczególnych członków, a także motywowanie i pomoc w eliminowaniu tak zwanych „wąskich gardeł”.

Czwarty obszar to ewaluacja i monitorowanie realizacji, czyli ocena i weryfikacja zrealizowanych już celów pośrednich oraz weryfikacja wcześniej ustalonego harmonogramu. Na tym etapie kluczowe w budowaniu zespołu jest udzielenie feedbacku oraz wyciąganie wniosków na przyszłość.

Jak widzimy, w teorii efektywna praca zespołowa sprowadza się do kilku etapów, nie mniej jednak wymagają one od lidera wysokiego poziomu kompetencji miękkich z zakresu takich umiejętności jak komunikacja, zarządzanie zespołem, dokonywanie ocen pracowniczych oraz monitorowanie przebiegu pracy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here