Organizacja pracy zespołowej – teamwork

7117
0
UDOSTĘPNIJ

„Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego”
czy może „…sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem…”?

W większości działań korporacyjnych do sukcesów dochodzi się w wyniku pracy zespołowej, np. dzięki efektowi synergii. Zespół umożliwia: wzajemne uzupełnianie się kompetencjami, gromadzenie i analizowanie większej ilości informacji, łączenie potencjałów w rozwiązywaniu złożonych problemów oraz wzajemne motywowanie i wspieranie się w działaniu.

Podstawą działania zespołu jest docenienie różnic indywidualnych i rozumienie, że świat jest takim jakim my go akurat widzimy. Ta sama sytuacja może być odbierana przez rożne osoby w bardzo odmienny sposób.

Do najważniejszych zalet pracy w zespole można zaliczyć:

 • lepszą wydajność i efektywność pracy
 • większą ilość kreatywnych rozwiązań (w końcu co wiele głów to nie jedna!)
 • możliwość skorzystania z różnorakich doświadczeń i umiejętności członków zespołu
 • zwielokrotnienie mobilizacji do podjęcia działania
 • terminową realizację projektów
 • wzmacnianie więzi międzyludzkich oraz budowanie relacji
 • możliwość realizacji zadań na dużą skalę
 • większą możliwość wychwycenia błędów
 • podział odpowiedzialności
 • łagodzenie napięć emocjonalnych oraz stresu
 • bardziej wydajną i efektywną pracę w przypadku prostych zadań (facylitacja społecznapolega na podnoszeniu ogólnej aktywności w czasie podejmowania działań w grupie. Ten wzrost spowodowany jest głównie obawą i lękiem przed oceną ze strony innych.)

Niemniej jednak praca w zespole nieraz spędza sen z powiek – złe przywództwo, brak rozwoju, krążące po biurze plotki, niezdefiniowane cele oraz nieprzydzielone obowiązki. Aby wyjść na przeciw tym trudnością polecam podzielić organizację pracy zespołu na cztery kolejne etapy, nad którymi powinien czuwać lider zespołu:

Pierwszy etap: Określenie zadań i podział ról, czyli określenie celu, zasobów i umiejętności, które są potrzebne do realizacji zadania.

Drugi etap: Stworzenie harmonogramu i planu, czyli zdefiniowanie działań, które należy wykonać, aby osiągnąć określone cele.  Proces ten podobny jest do przygotowania listy zadań, z tą różnicą, że każde działanie na liście odnosi się do konkretnego wyniku, co motywuje do jego wykonania.

Trzeci etap: Działanie, czyli rozpoczęcie realizacji działań cząstkowych. Na tym etapie ważne jest poczucie celowości oraz wiara w osiągnięcie zaplanowanego sukcesu. Członkowie zespołu do podjęcia pracy, zmotywowani są również możliwością zrealizowania wspólnej misji. Na tym etapie znacząca jest rola lidera zespołu, którego zadaniem jest utrzymanie jasnej wizji, koordynowanie planów, monitorowanie pracy i zaangażowania poszczególnych członków, a także motywowanie i pomoc w eliminowaniu tak zwanych „wąskich gardeł”.

Czwarty etap: Ewaluacja i monitorowanie realizacji, czyli ocena i weryfikacja zrealizowanych już celów pośrednich oraz weryfikacja wcześniej ustalonego harmonogramu.

Osoby chcące osiągnąć sukces, cenią różnice występujące między ludźmi. W pracy  wykorzystują własne zalety i niwelują swoje słabości przy pomocy i wsparciu innych.

Każdy członek zespołu może czerpać ze wspólnego zasobu umiejętności i twórczo wykorzystywać różne zadania.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

H. Ford

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here