Budowanie zaangażowania wśród pracowników

227
0
UDOSTĘPNIJ

Kompetentny, a co najistotniejsze, efektywny pracownik, cechuje się nie tylko specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, ale również wysokim poziomem motywacji. Zbyt niski poziom motywacji wpływa niekorzystnie na wyniki pracy i powoduje zniechęcenie do jej kontynuacji.

Dbanie o zaangażowanie pracowników jest jednym z najistotniejszych zadań kierowników. Niestety ze względu na nadmierną ilość zadań i brak czasu najczęściej szefowie zapominają o tym, by poza wydawaniem poleceń również nagradzać i motywować. Ponad połowa managerów mało lub w ogóle nie pracuje nad budowaniem zaangażowania wśród swojego zespołu.

Jak pokazują badania w Polsce tylko 17% pracowników jest stuprocentowo zaangażowanych w swoją pracę, co przekłada się na ich bardzo wysokie wyniki. Natomiast, aż 65% to osoby, ze zmienną motywacją do pracy i niską gotowością do realizowania celów organizacji.

Podniesienie motywacji od razu kojarzy nam się z kosztami co jak wiemy nie leży w interesie przełożonych.  Warto więc zastanowić się nad wdrożeniem systemu motywacji pozapłacowej i nie ograniczania aktywności zawodowej pracowników tylko do pobierania wynagrodzenia.

Istnieje cały wachlarz niefinansowych czynników podnoszących zaangażowanie:

 • uwzględnianie opinii pracowników i budowanie kultury wzajemnej wymiany informacji
 • organizowanie spotkań między działowych w które będziesz angażował swoich pracowników, by mieli oni poczucie decyzyjności i przynależności do całej organizacji
 • rozpoznawanie potrzeb pracowników oraz stałe podnoszenie ich kompetencji, a także wspieranie ich prywatnych zainteresowań
 • stworzenie przyjemniej atmosfery pracy; budowanie wzajemnego zaufania i szacunku
 • okazywanie uznania oraz aprobaty indywidualnie jak i na forum całej organizacji
 • pełnienie roli coacha
 • umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami
 • możliwość awansu i jasne ścieżki rozwoju kariery
 • niekaranie za błędy –  bazuj na faktach, unikaj ogólników, wyrażania swoich obaw czy wyciągania pochopnych wniosków. Nie mów tylko o tym, co zostało zrobione nieprawidłowo. Porozmawiajcie, jak następnym razem zrobić to lepiej.
 • zapewnienie równowagi między pracą, a życiem osobistym (work life balance)
 • udzielanie konstruktywnego feedbacku oraz dokładna znajomość celu i sensu realizowanego zadania.

Warto podkreślić, że tego typu gratyfikatory bardzo szybko  wpływają na stworzenie pozytywnej i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, a co więcej podnoszą wizerunek firmy jako takiej, która dba o własną kadrę. W przewodzeniu ludziom ważny jest efekt w postaci motywacji pracownika, ponieważ motywacja ma decydujący wpływ na jego efektywność.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here