3 filary skutecznego zarządzania zespołem

591
0
UDOSTĘPNIJ
wystąpienia publiczne

Rola lidera jest bardzo wszechstronna. Wymaga bowiem kompetencji komunikacyjnych, umiejętności zarządzania zespołem i organizacji pracy innych, a także monitorowania stopnia realizacji zadań. Aby te wszystkie obowiązki wypełnić w sposób efektywny manager działa na trzech kluczowych płaszczyznach zarządzania: planowanie, organizowanie i monitorowanie.

Planowanie jak podaje encyklopedia zarządzania „polega głównie na ustanawianiu celów i zgodnych do nich działań. Pojęcie to można rozumieć jako projekt na przyszłość i dobór odpowiednich środków dla jego organizacji. Planowanie może być również rozumiane jako działanie w przyszłość, opierające się na przewidywaniu późniejszych zdarzeń w ograniczonym czasie oraz dobór odpowiednich i najkorzystniejszych środków, celów, zadań i sposobów.” Planowanie jest zatem ustalaniem celów i wybieraniem środków do ich osiągania. To także ciągły proces, stanowiący odbicie zmian zachodzących w otoczeniu każdej organizacji. W obrębie planowania istotne jest sformułowanie wizji i misji. Kolejnym aspektem planowania jest definiowanie celów w myśl zasady smart, która mówi o tym, iż cele powinny być konkretne, mierzalne, możliwe do osiągnięcia, istotne oraz określone w czasie. Cele powinny być formułowane w perspektywie długo i krótkoterminowej. Aspekt planowania związany jest również z tworzeniem harmonogramów i planów w oparciu o określenie priorytetów. W tym aspekcie przydatna może być analiza SWOT, dzięki której określa się mocne i słabe strony organizacji, a także szanse i zagrożenia. Analiza SWOT szczególnie przydatna będzie do tworzenia planów strategicznych. Innym rodzajem planów są plany operacyjne mające na celu rozwiązanie sytuacji i problemów obecnych, codziennych. Planowanie można też odnieść do pracy lidera jako tworzenie własnego harmonogramu codziennych czynności i zadań do zrealizowania tak, by jak najefektywniej wykorzystać czas.

„Organizowanie to działania w kierunku osiągania celów. Jest to podział zadań na poszczególne zespoły i konkretnych pracowników gdzie istotną rolę pełni też stworzenie dobrego systemu komunikacji i przepływu informacji.” W obrębie organizowania zalicza się delegowanie zadań, podział pracy, budowanie zespołu, koordynowanie działań w czasie i przestrzeni, a także zapewnienie informacji oraz niezbędnych narzędzi. Organizowanie pracy oznacza, iż to dyrektor ma za zadanie koordynować ludzkie i materialne zasoby np. poprzez wspomniane wcześniej delegowanie zadań. Dla wielu managerów istotą i kluczową umiejętnością jest właśnie zlecanie zadań w taki sposób, by pracownicy wiedzieli jakie są ich obowiązki, jaki jest termin realizacji oraz dlaczego to właśnie oni zostali do tego zadania przydzieleni i w jaki sposób zostaną zmonitowane efekty ich działań. Brak organizacji pracy czyli niejasno przekazywane zadania, brak podziału odpowiedzialności nie pozwoli dyrektorowi na efektywne zarządzanie.

Monitorowanie  jest  sposobem  sprawdzania,  czy  wszystko  odbywa  się zgodnie z planem i czy osiągane są założone wcześniej efekty. To także obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów. Należy pamiętać, iż kluczową funkcją monitorowania nie jest dyscyplinowanie pracowników, przydzielanie kar i nagan, a identyfikowanie błędów i wskazywanie możliwości lepszego wykonania zadań w przyszłości. Na proces kontroli w zarządzaniu składa się ustalenie zasad pomiaru efektywności, dokonanie sprawdzenia, porównania wyników oraz podjęcie działań i sformułowanie wniosków.

Podsumowując widzimy, iż zarządzania zespołem wymaga wachlarza różnorodnych kompetencji, a niekiedy i cech charakteru. Można wskazać, iż kluczowe umiejętności, które wydają się mieć największe znaczenie to orientacja na ludzi i dostarczanie im informacji oraz orientacja na zadania wraz z efektywną oceną ich realizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here